PROJEKTY UNIJNE / DOTACJE

„Zakłady Przemysłu Wełnianego “TOMTEX” S.A. uzyskały pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przedmiotem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku
z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu
nr SA. 57015 (2020/N)

Wartość projektu: 277 211,31 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 277 211,31 PLN

Budowa elektrowni fotowoltaicznej – infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla Z.P.W „TOMTEX” S.A.

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj. Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej o mocy przyłączeniowej 537,60kw. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne wnioskodawcy, a niewielka ilość zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na uzyskanie rocznie około 560mwh czystej energii elektrycznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie kosztów produkcji w działalności wnioskodawcy, uniezależnienie się wnioskodawcy od dostaw energii elektrycznej z sieci oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a także wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie paliwowo – energetycznym województwa łódzkiego.

Użytkownikami projektu będą wnioskodawca, pracownicy, okoliczni mieszkańcy i osoby przyjezdne oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, a także województwa łódzkiego.

Wartość projektu: 2 974 871,36 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 350 388,11 PLN