Ogłoszenia Zarządu

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Wełnianego „TOMTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200)
przy ul. Włókienniczej 12/18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000115692 posiadającą nr NIP 7730009247, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul Włókienniczej 12/18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-14:00.